لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مقاومت تهران 0 شهداي رزکان کرج 0 1400/02/01 20:30
week 10 شهداي رزکان کرج 2 مقاومت تهران 0 1400/04/07 19:30
لیگ 95965
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهداي رزکان کرج 2 مقاومت تهران 3 1395/12/09