لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 0 هوادار تهران 1 1401/07/15 18:00
week 23 هوادار تهران 1 مس كرمان 1
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 هوادار تهران 0 مس كرمان 0 1399/12/12 14:45
week 33 مس كرمان 1 هوادار تهران 3 1400/04/21 19:30