لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 آلومينيوم اراک 1 پيکان تهران 1 1402/09/03 15:00
week 26 پيکان تهران 0 آلومينيوم اراک 1 1403/02/17 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پيکان تهران 0 آلومينيوم اراک 0 1401/07/14 16:00
week 23 آلومينيوم اراک 0 پيکان تهران 0
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پيکان تهران 1 آلومينيوم اراک 1 1400/10/18 15:00
week 29 آلومينيوم اراک 1 پيکان تهران 1 1401/03/04 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پيکان تهران 0 آلومينيوم اراک 0 1399/09/22 15:00
week 21 آلومينيوم اراک 1 پيکان تهران 1 1400/02/02 21:00
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پيکان تهران 0 آلومينيوم اراک 1 1395/08/12 15:30
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پيکان تهران 1 آلومينيوم اراک 1 1394/08/12
week 32 آلومينيوم اراک 1 پيکان تهران 1 1395/01/16