لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 گل گهر سیرجان 1 ملوان بندر انزلي 1 1402/06/07 20:00
week 19 ملوان بندر انزلي 1 گل گهر سیرجان 0 1402/12/17 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 گل گهر سیرجان 1 ملوان بندر انزلي 0 1401/06/14 20:30
week 20 ملوان بندر انزلي 1 گل گهر سیرجان 2 1401/11/24 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ملوان بندر انزلي 1 گل گهر سیرجان 1 1396/08/23
week 30 گل گهر سیرجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1397/01/15 16:15
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 24 ملوان بندر انزلي 0 گل گهر سیرجان 0 1395/11/25
week 7 گل گهر سیرجان 3 ملوان بندر انزلي 1 1395/06/27