لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1402/05/25 19:30
week 17 ملوان بندر انزلي 1 استقلال تهران 1 1402/12/03 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ملوان بندر انزلي 1 استقلال تهران 3 1401/05/27 19:00
week 17 استقلال تهران 4 ملوان بندر انزلي 0 1401/11/06 15:00
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1394/05/16 19:30 آزادی
week 17 ملوان بندر انزلي 2 استقلال تهران 2 1394/10/11 14:30 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 3 ملوان بندر انزلي 1 1393/07/10 18:30
week 26 ملوان بندر انزلي 1 استقلال تهران 1 1394/01/28 17:30
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1392/10/08 14:25
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1392/09/03 16:20
week 27 ملوان بندر انزلي 4 استقلال تهران 2 1392/11/30 15:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1391/05/29
week 22 ملوان بندر انزلي 0 استقلال تهران 0 1391/10/30
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ملوان بندر انزلي 4 استقلال تهران 2 1390/07/09
week 26 استقلال تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1391/01/09
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 ملوان بندر انزلي 0 استقلال تهران 1 1389/09/07
week 33 استقلال تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1390/02/25
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ملوان بندر انزلي 0 استقلال تهران 0 1388/06/05
week 21 استقلال تهران 2 ملوان بندر انزلي 2 1388/10/01
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ملوان بندر انزلي 2 استقلال تهران 2 1387/08/16
week 31 استقلال تهران 3 ملوان بندر انزلي 0 1388/01/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ملوان بندر انزلي 2 استقلال تهران 1 1386/06/01
week 19 استقلال تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1386/12/21
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ملوان بندر انزلي 0 استقلال تهران 1 1385/07/26
week 21 استقلال تهران 2 ملوان بندر انزلي 1 1385/12/20
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ملوان بندر انزلي 2 استقلال تهران 3 1384/06/25
week 18 استقلال تهران 3 ملوان بندر انزلي 3 1384/11/11
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ملوان بندر انزلي 0 استقلال تهران 0
week 27 استقلال تهران 3 ملوان بندر انزلي 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 3 ملوان بندر انزلي 0 1381/09/12
week 18 ملوان بندر انزلي 0 استقلال تهران 0 1382/01/18