لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 1 1402/07/25 18:00
week 21 آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 0 1402/12/28 18:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 آلومينيوم اراک 3 نساجی مازندران 0 1401/08/06 17:30
week 26 نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 0 1402/01/25
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week آلومينيوم اراک 0 نساجی مازندران 1 1401/02/07 20:30
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نساجی مازندران 1 آلومينيوم اراک 1 1400/09/24 15:00
week 25 آلومينيوم اراک 0 نساجی مازندران 0 1401/02/14 19:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 آلومينيوم اراک 0 نساجی مازندران 3 1399/08/16 16:40
week 16 نساجی مازندران 1 آلومينيوم اراک 1 1399/12/11 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 نساجی مازندران 1 آلومينيوم اراک 0 1396/11/01
week 3 آلومينيوم اراک 0 نساجی مازندران 2 1396/06/05
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 1 1396/01/22
week 14 آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 1 1395/09/03
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 0 1394/06/01
week 21 آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 1 1394/10/24