لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 هوادار تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1401/07/22 16:00
week 24 ملوان بندر انزلي 1 هوادار تهران 2 1402/01/10
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 1 هوادار تهران 1 1399/10/29 14:00
week 27 هوادار تهران 2 ملوان بندر انزلي 0 1400/03/11 18:40