لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1402/09/18 17:45
week 27 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1403/02/24 19:30
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 1 1401/07/15 17:00
week 23 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 2
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1400/10/08 18:00
week 27 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 2 1401/02/24 19:45
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 4 1400/05/17 20:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 2 استقلال تهران 1 1399/08/30 16:40
week 17 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1399/12/16 17:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 1 1398/06/07 19:00
week 17 فولاد خوزستان 2 استقلال تهران 1 1399/04/04 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 0 1397/05/31 20:15 آزادی
week 20 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 3 1397/12/09 15:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 0 1396/07/21 17:00 آزادی
week 24 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 2 1396/12/05 16:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/08/06 18:00 غدیر
week 25 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/01/12 18:50 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 2 1394/08/29 16:20 غدیر
week 27 استقلال تهران 3 فولاد خوزستان 0 1395/02/03 20:15 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 1 1393/06/28 18:30
week 24 فولاد خوزستان 2 استقلال تهران 1 1394/01/14 18:55
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 0 1392/08/03 17:45
week 29 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 1 1393/01/17 17:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 3 1391/09/08
week 33 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 1 1392/02/15
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 4 1390/06/03
week 22 استقلال تهران 2 فولاد خوزستان 1 1390/11/05
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 2 1389/05/09
week 19 فولاد خوزستان 4 استقلال تهران 1 1389/09/28
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1388/05/30
week 20 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1388/09/26
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 1 1387/09/01
week 32 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1388/01/23
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1385/08/07
week 19 استقلال تهران 3 فولاد خوزستان 2 1385/11/27
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فولاد خوزستان 0 استقلال تهران 0 1384/09/04
week 28 استقلال تهران 4 فولاد خوزستان 1 1385/01/17
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 2
week 24 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 0 1381/09/17
week 19 فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 2 1382/01/25