لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس رفسنجان 0 صنعت نفت آبادان 2 1402/09/03 15:00
week 26 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 0 1403/02/17 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 1 1401/07/10 19:00
week 22 مس رفسنجان 4 صنعت نفت آبادان 0 1401/12/14
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 3 صنعت نفت آبادان 0 1400/10/13 14:00
week 28 صنعت نفت آبادان 0 مس رفسنجان 2 1401/02/29 21:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 0 صنعت نفت آبادان 0 1399/11/11 15:30
week 28 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 1 1400/04/29 21:15
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 0 1394/11/19
week 6 مس رفسنجان 0 صنعت نفت آبادان 0 1394/06/25
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 19 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 1 1394/01/17
week 8 مس رفسنجان 1 صنعت نفت آبادان 1 1393/09/11