لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ذوب آهن اصفهان 0 مس رفسنجان 0 1401/06/03 19:00
week 18 مس رفسنجان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1401/11/13
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 0 مس رفسنجان 3 1400/09/14 15:00
week 23 مس رفسنجان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1400/12/27 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس رفسنجان 3 ذوب آهن اصفهان 1 1399/11/26 15:00
week 30 ذوب آهن اصفهان 0 مس رفسنجان 1 1400/05/08 21:15