لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ون پارس نقش جهان 1 ایمان سبز شیراز 0 1400/11/11 14:00
week 25 ایمان سبز شیراز 1 ون پارس نقش جهان 2 1401/03/25 18:45
لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ون پارس نقش جهان 4 ایمان سبز شیراز 0 1400/03/24 19:00
week 18 ایمان سبز شیراز 2 ون پارس نقش جهان 0 1400/05/19 20:00