لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 خلیج فارس ماهشهر 0 ون پارس نقش جهان 1 1401/08/09
week 28 ون پارس نقش جهان 2 خلیج فارس ماهشهر 0 1402/01/16
لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 خلیج فارس ماهشهر 3 ون پارس نقش جهان 1 1400/10/23 14:00
week 22 ون پارس نقش جهان 2 خلیج فارس ماهشهر 1 1401/02/21 19:15
لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 خلیج فارس ماهشهر 3 ون پارس نقش جهان 0 1400/03/18 19:35
week 17 ون پارس نقش جهان 1 خلیج فارس ماهشهر 0 1400/05/14 20:00