لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 دماوند آمل 0 ستارگان مردان پاشا البرز 0 1400/03/17 19:45
week 17 ستارگان مردان پاشا البرز 2 دماوند آمل 0 1400/05/14 20:00