لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فرهنگ رامهرمز 1 ایمان سبز شیراز 2 1400/03/11 19:30
week 16 ایمان سبز شیراز 5 فرهنگ رامهرمز 3 1400/05/09 20:30