لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مقاومت تهران 2 ستارگان مردان پاشا البرز 0 1400/03/04 18:15
week 15 ستارگان مردان پاشا البرز 1 مقاومت تهران 0 1400/05/02 19:00