لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 خليج فارس ميناب 1 ایمان سبز شیراز 1 1400/02/30 19:50
week 14 ایمان سبز شیراز 2 خليج فارس ميناب 3 1400/04/29 20:30