لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 دماوند آمل 0 پیشگامان فنون پارس 3 1400/02/29 19:30
week 14 پیشگامان فنون پارس 1 دماوند آمل 1 1400/04/29 19:00