لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداري نوشهر 3 ستارگان مردان پاشا البرز 0 1400/02/23 19:25
week 13 ستارگان مردان پاشا البرز 2 شهرداري نوشهر 1 1400/04/22 19:00