لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 خليج فارس ميناب 1 ون پارس نقش جهان 0 1399/12/17 14:45
week 1 خليج فارس ميناب 0 ون پارس نقش جهان 1 1400/02/01 20:15
week 10 ون پارس نقش جهان 2 خليج فارس ميناب 0 1400/04/07 20:30