لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال شوش 1 فرهنگ رامهرمز 1 1400/02/01 20:30
week 10 فرهنگ رامهرمز 2 استقلال شوش 1 1400/04/07 20:45