لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پاراگ تهران 1 شهداي رزکان کرج 2 1400/03/23 18:45
week 18 شهداي رزکان کرج 3 پاراگ تهران 2 1400/05/19 20:00