لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 یزد لوله 0 خليج فارس ميناب 0 1400/02/08 20:30
week 11 خليج فارس ميناب 2 یزد لوله 1 1400/04/12 20:30