لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ون پارس نقش جهان 5 فرهنگ رامهرمز 2 1400/02/30 19:20
week 14 فرهنگ رامهرمز 1 ون پارس نقش جهان 3 1400/04/28 20:30