لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مقاومت تهران 1 دماوند آمل 2 1400/02/23 19:25
week 13 دماوند آمل 1 مقاومت تهران 8 1400/04/22 19:00