لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ستارگان مردان پاشا البرز 0 جوان نوین ساری 1 1400/02/18 20:45
week 12 جوان نوین ساری 0 ستارگان مردان پاشا البرز 0 1400/04/17 19:00