لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پرسپولیس شیراز 2 خليج فارس ميناب 1 1399/10/18 14:00