لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ستارگان کرمانشاه 3 شهدای ایل بهمئی 1 1399/10/24 14:00