لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 هوادار تهران 0 پيکان تهران 0 1402/08/12 17:30
week 24 پيکان تهران 2 هوادار تهران 2 1403/01/30 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پيکان تهران 1 هوادار تهران 1 1401/07/29 15:00
week 25 هوادار تهران 0 پيکان تهران 1 1402/01/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 هوادار تهران 0 پيکان تهران 2 1400/08/03 16:00
week 17 پيکان تهران 1 هوادار تهران 2 1400/11/24 15:00