لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 خلیج فارس ماهشهر 3 فولاد سپاهان نوين اصفهان 1 1400/02/30 19:25
week 14 فولاد سپاهان نوين اصفهان 4 خلیج فارس ماهشهر 4 1400/04/28 20:30