لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فومن

0 - 0

کانياو اشنويه

1400/02/02 20:45

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/01 20:30

مقاومت بسيج آستارا

0 - 2

نفت ايرانيان تهران

1400/02/01 20:45

آرتام تبريز

1 - 1

پاس گيلان

1400/02/02 21:00

کيان اراک

0 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/02/03 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 1

آرتام تبريز

1400/02/07 21:00

کانياو اشنويه

0 - 1

مقاومت بسيج آستارا

1400/03/30 18:00

پاس گيلان

1 - 2

شهرداري فومن

1400/02/08 20:45

نفت ايرانيان تهران

1 - 1

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/02/07 20:45

بنيامين ورزش تهران

1 - 3

کيان اراک

1400/02/07 20:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرتام تبريز

2 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/17 21:15

بعثت کرمانشاه

2 - 2

پاس گيلان

1400/02/18 21:00

کيان اراک

1 - 1

نفت ايرانيان تهران

1400/02/18 21:00

مقاومت بسيج آستارا

0 - 1

شهرداري فومن

1400/02/17 21:00

شهيد اورکي اسلامشهر

2 - 1

کانياو اشنويه

1400/02/17 20:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

0 - 1

مقاومت بسيج آستارا

1400/02/25 19:35

کانياو اشنويه

1 - 1

کيان اراک

1400/02/23 19:50

بنيامين ورزش تهران

4 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/02/23 19:25

نفت ايرانيان تهران

1 - 1

آرتام تبريز

1400/02/23 19:25

شهرداري فومن

3 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/02/24 19:35

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

مقاومت بسيج آستارا

1400/02/30 19:30

پاس گيلان

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/30 19:40

کيان اراک

0 - 1

شهرداري فومن

1400/02/30 18:30

آرتام تبريز

2 - 1

کانياو اشنويه

1400/02/29 19:55

بعثت کرمانشاه

2 - 0

نفت ايرانيان تهران

1400/02/29 18:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانياو اشنويه

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/03/04 18:00

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

پاس گيلان

1400/03/04 18:30

مقاومت بسيج آستارا

2 - 0

کيان اراک

1400/03/04 18:00

شهرداري فومن

2 - 1

آرتام تبريز

1400/03/05 18:30

نفت ايرانيان تهران

3 - 1

بنيامين ورزش تهران

1400/03/04 18:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

3 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/03/10 18:15

آرتام تبريز

1 - 0

مقاومت بسيج آستارا

1400/03/11 18:00

بنيامين ورزش تهران

3 - 1

کانياو اشنويه

1400/03/10 19:35

پاس گيلان

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1400/03/10 18:30

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداري فومن

1400/03/11 18:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانياو اشنويه

2 - 0

نفت ايرانيان تهران

1400/03/17 20:15

شهرداري فومن

1 - 2

بنيامين ورزش تهران

1400/03/17 20:00

کيان اراک

0 - 0

پاس گيلان

1400/03/17 19:45

مقاومت بسيج آستارا

0 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/03/18 20:00

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 1

آرتام تبريز

1400/03/18 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

2 - 0

مقاومت بسيج آستارا

1400/03/23 18:00

پاس گيلان

3 - 2

کانياو اشنويه

1400/03/23 18:30

بعثت کرمانشاه

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/03/24 18:45

آرتام تبريز

1 - 1

کيان اراک

1400/03/24 18:30

نفت ايرانيان تهران

1 - 0

شهرداري فومن

1400/03/24 18:15

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانياو اشنويه

1 - 0

شهرداري فومن

1400/04/07 19:30

نفت ايرانيان تهران

1 - 0

مقاومت بسيج آستارا

1400/04/07 20:00

بنيامين ورزش تهران

0 - 3

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/04/07 19:30

پاس گيلان

0 - 0

آرتام تبريز

1400/04/07 20:00

بعثت کرمانشاه

3 - 1

کيان اراک

1400/04/07 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرتام تبريز

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/04/12 19:30

مقاومت بسيج آستارا

3 - 0

کانياو اشنويه

1400/04/12 19:30

شهرداري فومن

3 - 2

پاس گيلان

1400/04/12 19:30

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

نفت ايرانيان تهران

1400/04/12 19:30

کيان اراک

3 - 2

بنيامين ورزش تهران

1400/04/12 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

0 - 0

آرتام تبريز

1400/04/17 19:00

پاس گيلان

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/04/18 19:30

نفت ايرانيان تهران

3 - 3

کيان اراک

1400/04/17 20:30

کانياو اشنويه

3 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/04/17 19:00

شهرداري فومن

1 - 1

مقاومت بسيج آستارا

1400/04/17 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 2

کانياو اشنويه

1400/04/22 19:00

آرتام تبريز

1 - 0

نفت ايرانيان تهران

1400/04/22 19:00

شهيد اورکي اسلامشهر

2 - 0

شهرداري فومن

1400/04/22 19:00

بعثت کرمانشاه

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/04/23 19:00

مقاومت بسيج آستارا

3 - 0

پاس گيلان

1400/04/23 18:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

2 - 0

پاس گيلان

1400/04/28 19:00

شهرداري فومن

0 - 1

کيان اراک

1400/04/28 19:30

کانياو اشنويه

0 - 0

آرتام تبريز

1400/04/28 19:00

نفت ايرانيان تهران

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/04/28 20:00

مقاومت بسيج آستارا

0 - 1

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/04/29 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 0

کانياو اشنويه

1400/05/03 19:00

آرتام تبريز

1 - 0

شهرداري فومن

1400/05/02 19:00

بنيامين ورزش تهران

3 - 2

نفت ايرانيان تهران

1400/05/02 19:00

کيان اراک

1 - 0

مقاومت بسيج آستارا

1400/05/03 19:00

پاس گيلان

0 - 1

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/05/03 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فومن

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/05/08 19:30

شهيد اورکي اسلامشهر

2 - 1

کيان اراک

1400/05/09 19:30

مقاومت بسيج آستارا

2 - 2

آرتام تبريز

1400/05/09 19:30

کانياو اشنويه

3 - 1

بنيامين ورزش تهران

1400/05/09 19:30

نفت ايرانيان تهران

1 - 0

پاس گيلان

1400/05/09 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ايرانيان تهران

2 - 0

کانياو اشنويه

1400/05/14 20:00

بنيامين ورزش تهران

0 - 1

شهرداري فومن

1400/05/14 20:00

پاس گيلان

1 - 3

کيان اراک

1400/05/14 20:00

بعثت کرمانشاه

2 - 1

مقاومت بسيج آستارا

1400/05/14 20:00

آرتام تبريز

2 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/05/14 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 2 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/05/19 20:00

مقاومت بسيج آستارا

0 - 3

بنيامين ورزش تهران

1400/05/19 20:00

کانياو اشنويه

1 - 0

پاس گيلان

1400/05/19 20:00

کيان اراک

1 - 1

آرتام تبريز

1400/05/19 20:00

شهرداري فومن

2 - 2

نفت ايرانيان تهران

1400/05/19 20:00