برنامه بازی ها انتظار بجنورد - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

0 - 0

شهروند نور

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

0 - 2

استقلال علي آباد

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Damash Paresh

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/07 14:0

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

3 - 1

شهر آهن خواف

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

2 - 2

درياي حربده محمودآباد

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

0 - 5

1399/12/14 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سيمان شاهرود

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/18 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

2 - 2

شهدا مقاومت جويبار

1399/12/28 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

6 - 1

انتظار بجنورد

1400/01/08 16:30