برنامه بازی ها آبي پوشان شمس کيش - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/10/18 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

0 - 3

خليج فارس ميناب

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

3 - 1

آبي پوشان شمس کيش

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

1 - 1

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/17 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

2 - 1

آبي پوشان شمس کيش

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

1 - 3

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/29 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

3 - 0

آبي پوشان شمس کيش

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

0 - 3

اميدآوران مشيز کرمان

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

3 - 0

آبي پوشان شمس کيش

1399/12/13 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

0 - 3

پرسپوليس شيراز

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 0

آبي پوشان شمس کيش

1399/12/23 15:15