برنامه بازی ها شهرداري بروجرد - League Division 3 2021


هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

1 - 1

شاهين لردگان

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي ايل بهمئي

2 - 1

شهرداري بروجرد

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

2 - 1

پويا شوش

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

3 - 0

شهرداري بروجرد

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

4 - 2

پيروزي برازجان

1399/11/20 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي چوار 65 ايلام

0 - 0

شهرداري بروجرد

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

3 - 0

رز موکت بروجن

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرديس خرم آباد لرستان

1 - 1

شهرداري بروجرد

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

1 - 0

فرهنگ رامهرمز

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس دزفول

2 - 0

شهرداري بروجرد

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بروجرد

3 - 0

پيروزي نگين خورموج

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

1 - 0

شهرداري بروجرد

1399/12/28 15:15