برنامه بازی ها نود اروميه - League Division 2 2021 2022


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/08/23 14:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

1 - 0

نود اروميه

1400/08/29 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 0

Gole Reyhan

1400/09/06 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pas Hamedan

1 - 2

نود اروميه

1400/09/16 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 0

Oghab Tehran

1400/09/23 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foulad Novin

1 - 1

نود اروميه

1400/10/17 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 0

شهرداري نوشهر

1400/10/05 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

1 - 0

نود اروميه

1400/10/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

3 - 2

Shahid Ghandi Yazd

1400/10/23 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

نود اروميه

1400/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/11/05 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/11/11 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/11/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

نود اروميه

1400/12/09 14:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/12/17 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

0 - 3

نود اروميه

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 3

Pas Hamedan

1400/12/26 14:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Oghab Tehran

1 - 1

نود اروميه

1401/01/15 20:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 0

Foulad Novin

1401/01/22 20:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

2 - 0

نود اروميه

1401/01/30 20:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

2 - 0

Atrak Bojnurd

1401/02/15 19:45

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

نود اروميه

1401/03/20 17:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/02/27 20:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 3

نود اروميه

1401/03/01 17:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

-

خليج فارس ماهشهر

1401/03/25 18:45

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

-

نود اروميه

1401/03/31 18:15