28/12/1399

جزییات مسابقه

استوک مرودشت - اميدآوران مشيز کرمان

15:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن