17/12/1399

جزییات مسابقه

رضواني اصفهان - عقاب شيراز

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن