17/12/1399

جزییات مسابقه

آبي پوشان شمس کيش - پرسپوليس شيراز

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن