08/12/1399

جزییات مسابقه

آبي پوشان شمس کيش - اميدآوران مشيز کرمان

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن