03/12/1399

جزییات مسابقه

ون پارس نقش جهان - آبي پوشان شمس کيش

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن