28/11/1399

جزییات مسابقه

رضواني اصفهان - صنعت فولاد اصفهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن