13/11/1399

جزییات مسابقه

رضواني اصفهان - استوک مرودشت

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن