08/11/1399

جزییات مسابقه

صنعت فولاد اصفهان - پرسپوليس شيراز

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن