08/11/1399

جزییات مسابقه

استوک مرودشت - آبي پوشان شمس کيش

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن