07/11/1399

جزییات مسابقه

ون پارس نقش جهان - اميدآوران مشيز کرمان

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن