24/10/1399

جزییات مسابقه

استوک مرودشت - پرسپوليس شيراز

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن