لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 استقلال خوزستان 0 مس شهر بابک 0 1400/11/13 14:00
week 34 مس شهر بابک 3 استقلال خوزستان 0 1401/03/17 18:30