لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 قشقایی شیراز 1 رایکا بابل 0 1400/09/11 14:00
week 25 رایکا بابل 2 قشقایی شیراز 0 1401/01/23 20:15
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 قشقایی شیراز 0 رایکا بابل 2 1399/09/20 14:00
week 21 رایکا بابل 1 قشقایی شیراز 1 1400/02/01 20:00