لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداري نوشهر 2 ون پارس نقش جهان 1 1400/09/17 14:00
week 17 ون پارس نقش جهان 1 شهرداري نوشهر 1 1400/12/26 14:45