لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ملوان بندر انزلي 1 مس شهر بابک 0 1400/09/01 14:15
week 24 مس شهر بابک 2 ملوان بندر انزلي 3 1401/01/16 19:45