لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 رایکا بابل 1 آرمان گهر سیرجان 0 1400/08/26 14:15
week 23 آرمان گهر سیرجان 1 رایکا بابل 0 1401/01/10 16:15
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 آرمان گهر سیرجان 3 رایکا بابل 3 1399/10/02 14:00
week 23 رایکا بابل 2 آرمان گهر سیرجان 0 1400/02/18 20:15